SYSTEM SYGNALIZACJI PRZETWARZANIA DANYCH

Informacja o przetwarzaniu danych w kontekście naszej pracy jako rzecznika praw obywatelskich / prawnika zaufania

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych oraz firmowego inspektora ochrony danych

Niniejsze uwagi dotyczące ochrony danych dotyczą przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialny: OSR Rechtsanwälte (dalej: OSR), Eugenstraße 18, D-73033 Göppingen
E- Mail: info@ombudservice.de 

Telefon: +49 (0) 7161/98 77 957
Faks: +49 (0) 7161/98 77 956

Z wewnętrznym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi kancelarii.
 

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel oraz ich wykorzystanie

Jeśli sygnaliści kontaktują się z nami w ramach naszej pracy jako ombudsperson/prawnik zaufania, gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim zostały nam przekazane. W przeciwnym razie dane będą przetwarzane anonimowo bez pociągu pasażerskiego. 

 • Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko sygnalisty lub pseudonim
 • adres e-mail sygnalisty,
 • Numer telefonu (sieć stacjonarna i/lub komórkowa)
 • W przypadku zgłoszenia podejrzanego, jego imię, nazwisko

Powyższe dane są gromadzone, 

 • skontaktować się z sygnalistą (ustnie, pisemnie lub elektronicznie), lub
 • umożliwienie OSR oceny zgłoszonych faktów oraz, w razie potrzeby, umożliwienie dalszego dochodzenia.

Przetwarzanie danych odbywa się z chwilą nawiązania kontaktu przez sygnalistę i zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b, Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. 1 lit. wyżej wymienionych celów w celu odpowiedniego przetwarzania zgłoszonych informacji / faktów. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się również w ramach realizacji zleconej przez nas (klienci, klienci) umowy z firmą/organem/organizacją itp.

Jeżeli otrzymamy zgodę na ujawnienie danych osobowych od sygnalisty, przekażemy ją zleconej firmie/organowi/organizacji itp. i zachowamy do upływu ustawowego okresu przechowywania obowiązującego prawników, a następnie usuniemy (sześć lat po upływie jednego roku kalendarzowego po zakończeniu stosunku umownego z klientem). Wyjątek od tego ma zastosowanie, jeśli OSR byłby zobowiązany do dłuższego ich przechowywania ze względu na dokumentację podatkową lub handlową oraz okresy przechowywania. Przekazujemy dane osobowe naszym klientom / klientom tylko wtedy, gdy sygnalista wyraził uprzednią pisemną zgodę; W przeciwnym razie przekazywanie do naszych klientów/klientów odbywa się w formie anonimowej, co nie pozwala na jakiekolwiek odwołanie się do tożsamości sygnalisty lub osób trzecich.

Jeśli sygnalista nalega na ujawnienie tożsamości osoby trzeciej, przekażemy dane osobowe naszym klientom/klientom. W takim przypadku jednak osoba, której dane osobowe zostały przekazane, musi zostać poinformowana o procesie nie później niż miesiąc po przekazaniu do naszego klienta / klienta (art. 14 ust. 3 lit. a RODO) lub miesiąc po dochodzeniu została zakończona klient/klient. W takim przypadku należy poinformować osobę o: przechowywaniu, rodzaju danych, celu przetwarzania, tożsamości osoby odpowiedzialnej, w tym sygnalisty.

Jeśli sygnalista po skontaktowaniu się z prawnikiem OSR zdecyduje, że zgłoszone fakty nie powinny być przekazywane naszemu klientowi/klientowi, wszystkie dane dotyczące procesu zostaną zniszczone.
 

3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej nie ma miejsca.

O ile jest to konieczne zgodnie z Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.

Gwarantujemy również poufność sygnalistów w ramach tajemnicy prawnej poprzez wymogi prawne RODO. Jeśli przekazane informacje są objęte tajemnicą prawną, OSR przekaże je stronom trzecim tylko wtedy, gdy sygnalista wyraził wcześniej zgodę.
 

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Sygnaliści mają prawo: 

 • odwołać swoją zgodę udzieloną OSR w dowolnym momencie zgodnie z Art. 7 ust.3 RODO. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;
 • żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z Art. 15 RODO. W szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzanie lub sprzeciw, istnienie Prawa do wniesienia skargi, pochodzenie Twoich danych, jeżeli nie zostały one od Ciebie zebrane, a także, jeśli to konieczne, istotne informacje o ich danych;
 • Zgodnie z Art. 16 RODO możesz niezwłocznie zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich danych osobowych przechowywanych przez OSR;
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez OSR zgodnie z Art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. 18 RODO, jeżeli prawdziwość danych jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Ty odmawiasz ich usunięcia, a OSR nie potrzebuje już danych, ale Ty ich potrzebujesz w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;
 • zgodnie z Art. 20 RODO, aby otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś OSR w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przesłania do innej odpowiedzialnej osoby;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub w siedzibie biura OSR.
   

5. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez sygnalistów na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust. Twoja konkretna sytuacja.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, wyślij wiadomość e-mail na adres info@ombudservice.de